EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Bạn cần biết / Nutno znát | Việc kinh doanh chung 1 cửa hàng và EET

Việc kinh doanh chung 1 cửa hàng và EET

Đây là vấn đề được rất nhiều bạn quan tâm, do đó trung tâm VIETFIN hợp tác cùng HỘI NGƯỜI VIỆT NAM tại CH Séc, HỘI DOANH NGHIỆP xin chia sẻ để giúp bạn lựa chọn hình thức kinh doanh thích hợp. Đây là câu hỏi khó trả lời cho EET nhưng lại rất phổ biến cho cộng đồng, vì thế các chuyên gia Thuế hàng đầu của chúng tôi đã phải mất nhiều thời gian để nghiên cứu và trả lời . Hy vọng giúp bà con bớt lo lắng và có sự lựa chọn phù hợp, tiết kiệm chi phí và cả giảm THUẾ  trong thời buổi sát ngày vào EET 1.3.2017.

Bạn có thể kinh doanh dưới 3 hình thức sau:
1. Nhóm cá nhân hợp tác cùng kinh doanh („Sdružení fyzických osob“)
2. Cá nhân kinh doanh (riêng lẻ, mỗi cá nhân có “certifikat” của EET riêng)
3. Hình thức pháp nhân (právnická osoba) – công ty

1. NHÓM CÁ NHÂN HỢP TÁC CÙNG KINH DOANH („Sdružení fyzických osob“)
Luật về EET cho phép khi một nhóm cá nhân cùng kinh doanh và có chung doanh thu tại một cửa hàng, họ có thể ủy quyền (pověřit) cho 1 cá nhân trong nhóm để kê khai doanh thu này (theo điều 9 khoản 2 luật số 112/2016 về EET).
Ví dụ tại 1 cửa hàng có 3 cá nhân A,B và C cùng kinh doanh chung, mọi khoản thu, chi đều chia theo tỷ lệ mỗi người 1/3. 
Trong trường hợp này, 3 cá nhân này cần ký Hợp đồng về việc cùng kinh doanh (Smlouva o sdružení fyzických osob), trong đó nêu rõ về hình thức phân chia công việc trong cửa hàng, phân chia về khoản thu, khoản chi, lãi… và việc ủy quyền cho 1 cá nhân A được thay mặt cả nhóm kê khai doanh thu (cần thông báo cho Phòng Thuế về Hợp đồng này.) 
Sau đó chỉ cần 1 máy tính tiền và 1 certifikat của cá nhân A để kê khai doanh thu EET cho cả nhóm. Trường hợp nhóm cá nhân là platce DPH thì hàng tháng/quý ngoài việc cá nhân A cần kê khai DPH, các cá nhân khác trong nhóm (B và C) cũng phải nộp bản kê khai DPH ngay cả khi số liệu này bằng 0.
Cuối năm tất cả các cá nhân đều nộp Bản Kê khai thuế dựa theo tỷ lệ phân chia lãi/lỗ trong Hợp đồng về việc cùng kinh doanh và dựa theo kết quả kinh doanh của cả nhóm.

Bằng hình thức này, các bạn có thể cùng kinh doanh tại 1 cửa hàng và chỉ cần 1 mày tính tiền dùng chung cho cả nhóm. Ví dụ điển hình là nhân viên dlouhodoby không ký Hợp đồng lao động mà làm zivnost, họ vừa phải dùng Zivnost để nuôi giấy tờ !!!. ,

2. CÁ NHÂN KINH DOANH RIÊNG LẺ
Luật về EET cho phép một đơn vị kinh doanh được ủy quyền cho đơn vị khác để kê khai doanh thu hộ cho mình (theo điều 9 khoản 1 luật số 112/2016 về EET).
Ví dụ: Trong một cửa hàng có 2 cá nhân kinh doanh là A và B. Cá nhân A có thể ủy quyền cho cá nhân B kê khai doanh thu EET hộ cho mình.
Trường hợp này cả 2 cá nhân A và B đều phải đăng ký và có certifikat EET của mình. 
• Cá nhân B khi bán hàng cho riêng mình thì ghi trên hóa đơn số DIČ của bản thân. 
• Cá nhân B khi bán hàng của cá nhân A cần ghi trên hóa đơn số DIČ của bản thân và cả số DIČ của người ủy quyền – là cá nhân A (DIČ pověřujícího)
Trường hợp này cả 2 cá nhân kinh doanh độc lập, chỉ có điều 1 cá nhân không có máy tính tiền EET và nhờ cá nhân kia khai báo doanh thu hộ mình.

Ví dụ số liệu trên hóa đơn như sau:

NÁZEV POPLATNÍKA
Ulice 12, 123 45 Město
Tel.: 123 456 789
IČ: 12345678 DIČ: CZ12345678
DIČ pověřujícího: CZ12345678 (chỉ dùng khi bán hàng hộ cho người ủy quyền. Trường hợp bán hàng cho bản thần thì không ghi số liệu này)

Provozovna: 11 Pokladna: 001
Datum: 16.12.2016 Číslo účtenky: 000007
Čas: 9:15:43

položka číslo 1 100,00 Kč
položka číslo 2 100,00 Kč
položka číslo 3 100,00 Kč

DPH
sazba základ daně daň celkem
10% 90,90 9,10 100,00
15% 86,95 13,05 100,00
21% 82,64 17,36 100,00

Celková částka: 300,00 Kč

Režim tržby: běžný
FIK
xxx...
BKP
xxxx-...
PKP
xxx.....

Dịch tiếng Việt:

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH
Địa chỉ: Ulice 12, 123 45 Město
Tel.: 123 456 789
IČ: 12345678 DIČ: CZ12345678
DIČ người ủy quyền: CZ12345678 (chỉ dùng khi bán hàng hộ cho người ủy quyền. Trường hợp bán hàng cho bản thân thì không ghi số liệu này)

Cửa hàng: 11 Máy tính tiền: 001
Ngày: 16.12.2016 Số hóa đơn: 000007
Giờ: 9:15:43

Hàng số 1 100,00 Kč
Hàng số 2 100,00 Kč
Hàng số 3 100,00 Kč

DPH
Mức DPH giá không có DPH DPH Tổng
10% 90,90 9,10 100,00
15% 86,95 13,05 100,00
21% 82,64 17,36 100,00

Tổng số tiền: 300,00 Kč

Hình thức ghi doanh thu: thông thường
FIK
xxx
BKP
xxx
PKP
xxx

3. PHÁP NHÂN – CÔNG TY
Các bạn có thể thành lập công ty để kinh doanh. Tỷ lệ phân chia lãi/lỗ phụ thuộc vào số tiền góp vốn ban đầu. Khi đó chỉ cần công ty như một đơn vị kinh doanh đăng ký EET và kê khai thuế cho công ty.
Lưu ý: Nếu bạn là chỉ thành viên (společník) trong công ty thì khi bán hàng bạn cần có hợp đồng với công ty (Ví dụ Pracovní smlouva, Dohoda o pracovní činnosti, Dohoda o provedení práce) và đóng bảo hiểm y tế, xã hội, thuế thu nhập theo mức lương trên Hợp đồng.

Theo VIETFIN

 

 


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz