EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Luật CH Séc / Zákony ČR | Học vấn trước tuổi đi học

Học vấn trước tuổi đi học

Bộ Luật số 561/2004 về học vấn trước trước tuổi đi học, học vấn cơ sở, trung học, cao đẳng chuyên môn và các trình độ học vấn khác (Luật trường học). Sau đây chúng tôi giới thiệu một số điều khoản quan trọng của bộ luật này:

Điều 34a phần 2

Bố mẹ (đại diện pháp lý) của trẻ có nghĩa vụ phải đăng ký cho trẻ vào hệ học vấn trước tuổi đi học (điều 34 phần 2) trong năm, mà năm đó bắt đầu nghĩa vụ học vấn trước tuổi đi học. Trẻ mà có nghĩa vụ phải có học vấn trước tuổi đi học được học trong các trường mẫu giáo của làng xã hay của liên hiệp làng xã có trụ sở trong vùng-tuyến đi học (phân nhánh của bộ giáo dục), nơi mà trẻ có cư trú, đối với người nước ngoài thì là nơi ở (gọi là trường mẫu giáo trong tuyến), nếu như bố mẹ không chọn cho trẻ trường mẫu giáo khác hay cách giáo dục trước tuổi đi học khác theo điều 5. Nếu như trẻ được nhận vào trường mẫu giáo khác tuyến thì hiệu trưởng trường đó có nghĩa vụ phải thông báo ngay lập tức cho hiệu trưởng trường mẫu giáo trong tuyến.

Điều 34 phần 1

Học vấn trước tuổi đi học được tổ chức cho trẻ từ 2 tuồi và thường đến 6 tuổi. Từ đầu niên học, năm mà sau ngày trẻ được năm tuổi cho đến khi trẻ bắt đầu phải đi học thì học vấn trước tuổi đi học là bắt buộc, nếu như không có quy định tiếp theo khác.

Điều 34 phần 2

Việc đăng ký cho học vấn trước tuổi tuổi đi học cho niên học tiếp theo bắt đầu từ 2/5 đến 16/5. Thời hạn và nơi đăng ký do Hiệu trưởng trường mẫu giáo quy định sau khi thống nhất với cơ quan quản lý (ủy ban địa phương) và sẽ công bố bằng cách thường dùng tại địa điểm đó.

Nghĩa vụ đến trường học và học vấn trước tuổi đi học

Điều 36 phần 4

Bố mẹ trẻ có nghĩa vụ đăng ký cho trẻ đi học đúng theo nghĩa vụ và trong thời gian từ 1/4 đến 30/4 của năm mà trong năm đó trẻ bắt đầu thực hiện nghĩa vụ đi học

Nếu như bố mẹ không thực hiện nghĩa vụ nêu trên, có nghĩa sẽ vi phạm quy định hành chính. Trường dành cho hệ học vấn trước khi đi học và các trường học sẽ thông báo cho cơ quan chủ quản (ủy ban địa phương) về việc trẻ không được đăng ký (vào học). Tiếp theo sau là việc xét xử phạt hành chính với sự tham gia của cơ quan xã hội-pháp lý bảo vệ trẻ em.

Phạt hành chính

Điều 182a

(1) Cá nhân sẽ vi phạm hành chính nếu như

a) Với tư cách là bố mẹ trẻ

1. Không đăng ký cho trẻ thực hiện nghĩa vụ đi học điều 36 phần 4

2. Không đăng ký cho trẻ thực hiện nghĩa vụ học vấn trước tuổi đi học điều 36 phần 4

3. Không quan tâm chăm sóc đến nghĩa vụ đi học hay nghĩa vụ học vấn trước tuổi đi học

Chú thích

- Bố mẹ trong phần dịch phải hiểu là bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi hay ông bà, cô dì chú bác ... là người được pháp luật cho quyền hay có nghĩa vụ chăm sóc trẻ. Trong tiếng Tiệp gọi chung là zákonný zástupce và dítě dịch là Trẻ để phù hợp mà không dịch là Con

- Vzdělávání có nghĩa là học vấn, thí dụ trình độ học vấn đại học - Vysokoškolské vzdělávání

... nhưng có thể dịch là giáo dục, đào tạo. Předškolní, základní ....vzdělávání có thể dịch là Giáo dục trước phổ thông cơ sở - mẫu giáo, giáo dục phổ thông cơ sở - tiểu học... Trong bản dịch được viết là học vấn trước tuổi đi học ...

- Tuổi đi học – 6 tuổi. Khi trẻ đủ 6 tuổi vào ngày khai trường 1/9 hay trước đó, trẻ có nghĩa vụ phải đi học

- Để tránh nhầm với năm thông thường bài dịch dùng Niên học – từ 1/9 hàng năm

Theo FB Vietnamská menšina


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz